Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen
Algemene voorwaarden Mulder & Kiers Versie 2019.1
1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Mulder & Kiers B.V.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdrachten verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de werkzaamheden die door opdrachtnemer ten behoeve van
opdrachtgever worden verricht.
Deze werkzaamheden kunnen onder meer omvatten: het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het optreden als gemachtigde in fiscale procedures, het adviseren inzake vraagstukken van fiscale en financiële aard, het op deze terreinen verlenen van bijstand aan opdrachtgever, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn in verband met bedoelde werkzaamheden.

Art. 2 Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en werkzaamheden van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende werkzaamheden en verbintenissen.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht mits en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Art. 3 Totstandkoming
1. Alle door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermeldt, en kunnen te allen tijde door opdrachtnemer worden herroepen.
2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de haar opgedragen werkzaamheden schriftelijk aanvaardt of met de uitvoering daarvan aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
3. Onverminderd hun gehoudenheid tot volledige nakoming van de uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn opdrachtnemer en opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Art. 4 Verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft en houdt haar onafhankelijke positie en is gerechtigd werkzaamheden (of verzoeken of opdrachten daartoe) niet uit te voeren of anders uit te voeren, indien zij vanuit haar onafhankelijke en deskundige rol dat geëigend acht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
4. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

Art. 5 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer belemmeren dan wel onmogelijk maken.
2. Op opdrachtgever rust de verplichting en de verantwoordelijkheid aan opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de hierboven genoemde verplichtingen heeft voldaan. Indien daardoor schade ontstaat bij opdrachtgever of opdrachtnemer (bijvoorbeeld door boetes of rentes), komt deze schade geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal opdrachtnemer daarvoor geheel vrijwaren.
4. Door opdrachtnemer vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden jegens haar bij benadering en nooit als fatale termijn.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij opdrachtnemer, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd per aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door opdrachtnemer ook binnen deze termijn uitblijft.

Art. 6 Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alleen informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke bepalingen of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen. Deze geheimhouding geldt niet wanneer de betreffende informatie al bij opdrachtnemer bekend was voordat opdrachtnemer deze van opdrachtgever heeft verkregen dan wel wanneer de betreffende informatie algemeen bekend is.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Art. 7 Intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door haar geleverde zaken en diensten, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, broncodes, afbeeldingen, jaarrekeningen, rapporten, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, werkwijzen, enz.
2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer materialen, documenten en/of gegevens ter beschikking worden gesteld, worden aangewezen of geopenbaard, daartoe gerechtigd is. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever (of derden namens opdrachtgever) aan opdrachtnemer verstrekte, aangewezen of geopenbaarde materialen, documenten en/of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot deze materialen, documenten en/of gegevens. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die opdrachtnemer door aanspraken met betrekking tot door derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan opdrachtnemer met betrekking tot dergelijke aanspraken.
3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de door opdrachtnemer geleverde zaken en diensten, de door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, broncodes, afbeeldingen, jaarrekeningen, rapporten, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, werkwijzen, enz., al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Art. 8 Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is opdrachtnemer naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten zonder dat opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, van opdrachtgever of van derden waarvan opdrachtnemer op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement, surseance van betaling of belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van c.q. bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd of waardoor het kantoor van opdrachtnemer niet veilig kan worden bereikt, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van opdrachtnemer (waaronder – maar niet uitsluitend – de heer W. Mulder en mevrouw K. Mulder – Bouwman).
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Art. 9 Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een door opdrachtnemer te bepalen voorschot heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor (op voor opdrachtnemer conveniërende) zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, regelmatig tussentijds (per maand, per kwartaal, per jaar) of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer heeft het recht op een ander moment (tussentijds) en/of in
delen te factureren.

Art. 10 Betaling
1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, per bank te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van opdrachtnemer.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen schriftelijk overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van 15% van het factuurbedrag (of, indien dit hoger is, met een minimum van € 250).
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht of indien de werkzaamheden ten behoeve van meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen worden uitgevoerd, zijn al deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Wijst opdrachtgever een derde aan die de facturen van opdrachtnemer zal voldoen, dan is en blijft opdrachtgever, naast die derde, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en mate. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Indien daardoor schade ontstaat bij opdrachtgever of opdrachtnemer (bijvoorbeeld door boetes of rentes), komt deze schade geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal opdrachtnemer daarvoor geheel vrijwaren.

Art. 11 Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De reclame dient een duidelijke en deugdelijke omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken te behelzen.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief,
het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde tarief.

Art. 12 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade tegenover opdrachtgever en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van opdrachtnemer komt.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering mocht plaatsvinden, is de gezamenlijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer of (voorheen) bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium in die maand, echter tot een maximum van € 25.000,–.
3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikte(n), vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer – en zal de opdrachtgever opdrachtnemer schadeloos stellen – ter zake alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op opdrachtnemer mocht hebben, of jegens opdrachtnemer mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door dan wel namens opdrachtnemer voor de opdrachtgever, of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan opdrachtnemer. De schadeloosstelling betreft ook schade, kosten en uitgaven van opdrachtnemer in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering. Onder vrijwaring valt ook vergoeding door de opdrachtgever van redelijke kosten voor juridische bijstand van opdrachtnemer.
4. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid door opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Art. 13 Risico van opslag informatie en communicatie
1. Eventuele beschadiging of tenietgaan van bij opdrachtnemer of derde(n) opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer aantoonbaar toerekenbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is opdrachtnemer toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of het tenietgaan van informatie als hier bedoeld.

Art. 14 Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer gewerkte uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer, in aanvulling op voornoemd honorarium, recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten en alle declaraties heeft voldaan. Opdrachtgever is gerechtigd voorafgaand aan voornoemde overdracht de door haar ingeschatte kosten/honorarium voor deze overdracht bij opdrachtnemer in rekening te brengen, welke opdrachtgever voorafgaand aan voornoemde overdracht (dan wel direct na de verzending van de factuur daarvoor) dient te voldoen.

Art. 15 Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van data, bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Art. 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten en verder iedere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen. Alle geschillen die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar statutaire vestigingsplaats heeft. Het staat echter opdrachtnemer vrij een geschil ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden